LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2023 (Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023)

Thứ Hai 02/01/2023
Nghỉ theo Thông báo số 2288/TB-ĐHKTQD ngày 09/12/2022.
Thứ Ba 03/01/2023
10h00
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2022.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 04/01/2023
10h30
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo về công tác kiểm định cơ sở giáo dục.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
19h
Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo Liên kết Quốc tế
PGS. Vũ Huy Thông, TS. Nguyễn Hoài Long, TS. Đỗ Khắc Hưởng và GV, SV, phụ huynh quan tâm. online
Thứ Năm 05/01/2023
08h00
Chương trình “Sinh viên NEU kết nối Nông sản Việt: Xuân Quý Mão 2023”.
Sảnh G Nhà A1, A2
09h00
Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 12).
PGS. Vũ Huy Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 06/01/2023
07h00
Hội thao Ngày hội Học sinh Sinh viên 09/01/2023.
Sân KTX
07h30
Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2023.
Đại biểu thuộc thành phần đương nhiên và đại biểu bầu từ Hội nghị Khoa MKT.
Hội trường A2
11h00
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý và chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.
Viên chức, người lao động trong trường, viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý, các Giáo sư, Phó Giáo sư Nguyễn Đình Toàn được bổ nhiệm năm 2022 và gia đình.
Hội trường A2
14h30
Gala Vinh danh sinh viên 5 tốt.
Hội trường A2