LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2023 (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023)

Thứ Hai 03/4/2023
08h30
Họp Thường vụ Công đoàn Trường.
PGS Huyền
Phòng 608 tầng 6 Nhà A1
12h
Họp BCNK và các TBM về KiDi ACBSP POHE Truyền thông MKT. P.1306
15h00
Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt hè 2023.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 04/4/2023
15h00
Họp BM.MKT
Phòng 1304.1305
Thứ Tư 05/4/2023
16h00
Phỏng vấn ứng viên tiếp nhận công tác.
(theo Giấy mời trực tiếp)
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 06/4/2023
15h30
Báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt hè 2023.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 07/4/2023
08h00
Họp Tổ công tác xây dựng quy định Tổ chức và quản lý đào tạo đại học hình thức VLVH.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Tổng duyệt công tác chuẩn bị Đại hội XVIII Hội Sinh viên NEU.
ThS. TV.An
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1