LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2023 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Thứ Hai 17/4/2023
10h30
Làm việc với đại diện công giới về hợp tác đào tạo.
PGS. Thông và PGS. Huyền
Phòng 1306
15h30
Họp với giảng viên LBU về nội dung và kế hoạch giảng học phần Digital Data and Analytics và IMC.
TS. Long, TS. Hưởng, TS. Hoa, TS. Minh, ThS. Khánh Hòa, ThS. Nhung, ThS. Trang Bùi (IBD)
Phòng 1306
Thứ Ba 18/4/2023
14h00
Khai mạc Hội đồng đánh giá chuyên đề thực tập chương trình POHE khóa 61.
PGS. Thông, đại diện lãnh đạo các BM có CTĐT POHE
A2.1002
Thứ Tư 19/4/2023
08h30
Khai mạc giải Võ Karate-do truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.
Đại diện lãnh đạo Khoa, VĐV tham gia giải và các CBVC quan tâm
Sân KTX
Thứ Năm 20/4/2023
08h30
Họp Ban chấp hành Công đoàn trường phiên thứ 2.
PGS. Huyền
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Hội đồng xét Cảnh báo học tập, xét thôi học năm 2023 đối với sinh viên đại học chính quy.
PGS. Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp phổ biến và triển khai công tác đào tạo theo Mô hình Lecture – Serminar.
PGS. Thông và đại diện lãnh đạo các Bộ môn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 21/4/2023
7h15
Các tiểu ban đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp POHE Truyền thông Marketing K61 theo danh sách đã phân công.
Giảng đường A2
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023; công bố Ấn phẩm Đánh giá KTVN thường niên 2022.
PGS. Thông, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, tác giả có bài, đại biểu có giấy mời và quan tâm
Hội trường A
15h
Họp Bộ môn Marketing
P.1305
16h
Sinh hoạt Khoa học về đề tài của NCS. Nguyễn Thị Huyền do PGS. Vũ Minh Đức hướng dẫn.
P.1306
16h00
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành Kinh tế.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1