LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Thứ Hai 31/5/2021
8h Thời hạn nhận file/email góp ý từ BM cho các văn bản đã phân công tuần trước
16h00 Thảo luận về quy tắc ứng xử.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Huyền Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 01/6/2021
08h30 Hội nghị ký kết Quy định cơ chế vận hành Thư viện điện tử dùng chung.
ONLINE/OFFLINE Các thành viên Ban quản lý Dự án thư viện điện tử. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00 Họp Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Trường. ONLINE/OFFLINE Các thành viên Tổ công tác xây dựng Chiến lược phát triển Trường. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 02/6/2021
14h00 Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE. Thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 03/6/2021
10h00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình POHE Thẩm định giá.
ONLINE/OFFLINE Các thành viên trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 227/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/05/2021 của Hiệu trưởng.
Thành viên Tổ công tác của Khoa MKT, PGS. Chiến, PGS. Huyền và các GV Bộ môn Định giá. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 AEP và TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Sáu 04/6/2021
12h Thời hạn nhận ý kiến, file, email từ các cá nhân, BCH.CĐK, BM góp ý các văn bản của NEU.