LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2021 (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)

Thứ Hai 23/8/2021
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường.
Các thành viên Tổ công tác ONLINE
15h00
Chuẩn bị Kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021.
PGS.Phạm Thị Huyền. ONLINE
Thứ Ba 24/8/2021
14h00
Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Kỹ thuật phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo. Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE
Các thầy cô/ viên chức chuẩn bị bài tập trình bày và tham gia thảo luận
Thứ Tư 25/8/2021
08h00
Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Kỹ thuật mô tả chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết học phần”.
14h00
Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Kỹ thuật mô tả chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết học phần”. Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE
Các thầy cô/ viên chức chuẩn bị bài tập trình bày và tham gia thảo luận
Thứ Năm 26/8/2021
08h00
Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và các công cụ thực hiện iAQ của các cơ sở giáo dục đại học”. Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE
14h00
Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và Công tác phục vụ cộng đồng trong các cơ sở giáo dục, công tác quản lý và lưu trữ minh chứng”. Thành viên Hội đồng KH&ĐT trường, BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn Thanh niên, Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn, Viên chức các phòng ban chức năng / Trung tâm, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và giảng viên không có giờ lên lớp. ONLINE
Thứ Sáu 27/8/2021
08h00
Họp Tổ công tác xây dựng Hệ thống ngân hàng đề thi của Trường. Các thành viên Tổ công tác ONLINE
09h00
Họp Tổ công tác xây dựng Hệ thống dữ liệu minh chứng phục vụ kiểm định của Trường. Các thành viên Tổ công tác ONLINE
09h30
Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Các thành viên Tổ công tác ONLINE
16h00
Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt bổ sung năm 2021.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/02/2021 của Hiệu trưởng.