MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

Mã hóa

(Code)

Mục tiêu (Objectives) Mô tả (Description)
PG1 Về kiến thức: Có đủ kiến thức để phân tích, dự báo, đánh giá, lập kế hoạch và thực thi các công việc thuộc chức năng quan hệ công chúng trong các tổ chức/doanh nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Quan hệ công chúng hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân Quan hệ công chúng có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý, quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quan hệ công chúng; có khả năng phân tích được ảnh hưởng của môi trường bên ngoài tới hoạt động quan hệ công chúng và đề xuất được các giải pháp/chương trình quan hệ công chúng để duy trì và phát triển mỗi quan hệ cũng như xây dựng hình ảnh cho tổ chức/doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN4.0; có khả năng đề xuất và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quan hệ công chúng trong các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức trong bối cảnh toàn cầu hóa.
PG2 Về kỹ năng: Có khả năng giao tiếp tốt với người khác. Có thể đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh. Có kỹ năng làm việc nhóm. Sử dụng máy tính thành thạo để thực hiện các nhiệm vụ văn phòng và chuyên môn quan hệ công chúng. Có thể giao tiếp chuyên môn bằng cả văn bản và giao tiếp thông thường

Có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

Có thể sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và sử dụng được một vài phần mềm chuyên dụng như SPSS, Amos, …

Có kỹ năng sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin và làm việc trong môi trường internet

Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực công việc

Có khả năng phối hợp, thích ứng nhanh với các nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng quan hệ công chúng.

PG3 Về năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Có đủ năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các công việc mình đảm trách trong khuôn khổ tuân thủ các quy định, quy tắc và định hướng chung. Có chính kiến và nhận thức chính trị cân bằng, ổn định.

Biết tuân thủ quy tắc, quy định của cơ quan, tổ chức, địa phương và các quy định của luật pháp.

Có sức khỏe và có đủ năng lực tự học tập, nghiên cứu bồi dưỡng để nâng cao trình độ và có khả năng trở thành công dân toàn cầu.

Có tinh thần và nhận thức đúng đắn về trách nhiệm.

Có ý thức thực thi đầy đủ trách nhiệm công dân và trách nhiệm được giao phó trong mỗi nhiệm vụ được giao.

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

CĐR Mô tả Mã CĐR
Về kiến thức chuyên môn Sinh viên có hiểu biết về các chức năng cơ bản của một tổ chức (kế toán, tài chính, nhân sự…) và nguyên lý hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức; hiểu được yêu cầu phối hợp giữa chức năng quan hệ công chúng với các bộ phận khác để đạt được mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp; có khả năng tích hợp kiến thức nền tảng để phát hiện vấn đề quan hệ công chúng trong cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức. Bên cạnh kiến thức trên, sinh viên có kiến thức căn bản về marketing, quản trị marketing, nghiên cứu marketing, marketing xã hội và các khía cạnh khác thuộc chức năng marketing ở các cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức. PLO1.1
Sinh viên có khả năng thể hiện hiểu biết về lịch sử văn minh thế giới, văn hóa Việt Nam, môi trường kinh doanh và môi trường quan hệ công chúng/marketing trong nước, quốc tế; phân tích được ảnh hưởng của đa văn hóa, toàn cầu hóa tới hoạt động quan hệ công chúng của các tổ chức/doanh nghiệp và đề xuất được các giải pháp phát triển trong môi trường toàn cầu; nhận thức được ảnh hưởng của CMCN4.0 tới hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp nói chung và quan hệ công chúng nói riêng, từ đó, vận dụng được các công cụ digital marketing nhằm thích ứng với CMCN4.0. PLO1.2
Sinh viên nắm vững các nguyên tắc và quy trình xây dựng chiến lược, kế hoạch quan hệ công chúng; có khả năng vận dụng vào các lĩnh vực hoặc tổ chức/doanh nghiệp đặc thù; có khả năng ứng dụng kiến thức quan hệ công chúng vào phân tích tình huống quan hệ công chúng, đề xuất giải pháp sáng tạo nhằm bắt kịp với những tình huống ngoài dự tính thuộc lĩnh vực cụ thể của quan hệ công chúng: tâm lý và hành vi công chúng, tổ chức sự kiện, kỹ năng viết, quản trị khủng hoảng, quản trị hoạt động tài trợ, mỹ học; chiến lược sáng tạo thông điệp, kế hoạch hóa phương tiện truyền thông, truyền thông, báo chí, xúc tiến; quản trị và định giá thương hiệu và các khía cạnh khác thuộc chức năng quan hệ công chúng ở một cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức. PLO1.3
Về kỹ năng chuyên môn Sinh viên có khả năng làm chủ kỹ thuật công nghệ cần thiết, logic và các kỹ thuật phân tích định tính và định lượng, sử dụng các mô hình toán học căn bản để phân tích, diễn giải, khai thác dữ liệu về môi trường bên trong và bên ngoài tổ chức/doanh nghiệp, hành vi công chúng/tổ chức, về kết quả hoạt động quan hệ công chúng của tổ chức/doanh nghiệp bằng kiến thức chuyên môn khoa học; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm cải thiện kết quả hoạt động quan hệ công chúng của tổ chức/doanh nghiệp. PLO2.1
Sinh viên có khả năng tích hợp kiến thức và kỹ năng để phân tích hiện tượng, phát hiện vấn đề hay cơ hội thuộc về quan hệ công chúng; xác định nguyên nhân của vấn đề trong một tổ chức/doanh nghiệp cụ thể; có khả năng ứng dụng kiến thức được học để giải quyết vấn đề quan hệ công chúng trong những tình huống cụ thể, đưa ra giải pháp cho các khủng hoảng/vấn đề có thể xây ra với tổ chức/doanh nghiệp. PLO2.2
Kỹ năng chung Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm năng động và đa dạng; có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản; viết báo cáo, diễn thuyết và thuyết trình chuyên môn liên quan tới kế hoạch, chiến lược và thực thi các mảng hoạt động quan hệ công chúng; có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục học cao hơn. PLO3.1
CĐR tin học Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tin học tương đương IC3; Có kỹ năng khai thác internet phục vụ cho công việc. PLO3.2
CĐR ngoại ngữ Sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. PLO3.3
Về thái độ và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm Sinh viên hiểu được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và ứng dụng trong học tập, nghiên cứu và học tập các môn học khác và các tri thức của nhân loại vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thế giới ngày nay; có nhận thức, hiểu biết về Chủ nghĩa xã hội khoa học, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng lĩnh hội, tuân thủ tư tưởng đó dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. PLO4.1
Sinh viên có đủ sức khỏe để thực hành công việc; có hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật, yêu cầu tuân thủ pháp luật và có khả năng vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống cũng như trong công việc; tuân thủ các quy định của đơn vị, tổ chức; thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN4.0; có đạo đức, trách nhiệm với công việc.  PLO4.2