NEU – MB Digital Hub góp phần mở ra trải nghiệm số cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân