Những chiến dịch truyền thông nổi bật của Uber

Tổng hợp những chương trình truyền thông nổi bất nhất của Uber, trích nguồn từ Unique Outdoor agency

Nhìn lại chặng đường đã qua của Uber thông qua những chiến dịch truyền thông nổi bật