QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy định về thực tập và chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân