Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý đào tạo đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

23/03/2023

Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý đào tạo đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế quốc dân theo qđ số 267/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/03/2023.

QD267_ban hành quy trình học vụ Quản lý đào tạo Đại học chính quy.pdf

2. final 22.3.2023-Quy trình học vụ QLĐT ĐHCQ tại NEU năm 2023.doc