QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021-KHÓA 62

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 62 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

1. Quyết định số 1154/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/6/2021 về việc cấp học bổng KKHT -Khóa 62

Quyết-định-cấp-học-bổng-KKHT-học-kỳ-I-năm -học-2020-2021-khóa-62.pdf

2. Hình thức chi trả học bổng: qua tài khoản ngân hàng sinh viên đăng ký

3. Thời hạn chi trả:  trước ngày 14/7/2021.