Slide bài giảng Marketing Quốc tế

Slide bài giảng Marketing Quốc tế dành cho sinh viên ngoài ngành Marketing (chưa học Marketing Căn bản)

https://drive.google.com/file/d/1TKamFQiaN0v4LVBlKwxL5Vu4hgrRM37E/view?usp=sharing