Tài liệu Chương trình đào tạo cho CLC và POHE

1- Quyết định chuẩn năng lực người học

Bản Word

Bản PDF

2- Quyết định ban hành chuẩn năng lực người học

Bản Word 

Bản PDF

3- Hướng dẫn thiết kế đề cương chi tiết học phần

Bản Word 

Bản PDF

4- Rubric (tiếng Anh)

Bản Word 

Bản PDF

5- Tài liệu hướng dẫn giảng dạy và đánh giá năng lực người học

Bản Word 

Bản PDF