Thông báo chương trình trao tặng máy tính của Quỹ học bổng VAS