Thông báo chương trình trao tặng máy tính của Quỹ học bổng VAS

Thông báo chương trình trao tặng máy tính của Quỹ học bổng VAS

1. Chi tiết về điều kiện nhận học bổng, sinh viên xem tại: CV học bổng Vas 2021.pdf

2. Đường link nộp hồ sơ: https://forms.office.com/r/Dp1wzNwyD3