Thông báo kế hoạch nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing thông báo gia hạn nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên như sau:

Nộp bài trước 17h, ngày 15.4.2019 tại VPK, phòng 1306, gặp cô Trần Bích Thủy, Trợ lý Đào tạo

Từ 15.4.2019 đến 21.4.2019: Phân công Giảng viên đọc phản biện (sẽ chuyển trực tiếp đến Thầy/Cô được phân công)

Từ 22.4.2019 đến 24.4.2019: Tổ chức cho các nhóm báo cáo thuyết trình và nhận phản biện: TS. Phạm Văn Tuấn phụ trách.

Ngày 28.4.2019: Các nhóm được chọn gửi dự thi cấp Trường nộp lại bản hoàn thiện cho ThS. Lê Phạm Khánh Hòa.

Ngày 29.4.2019: Khoa chuyển các bài dự thi tới Phòng Quản lý Khoa học.