Thông báo Kết quả xem lại bài thi học phần kỳ 2 (đợt 1) năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo Kết quả xem lại bài thi học phần kỳ 2 (đợt 1) năm học 2020-2021

Chi tiết xem tại: Thongbao.pdf