Thông báo kết quả xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế quốc dân” năm 2022

Kính gửi: – Đơn vị quản lý sinh viên

– CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Phòng Quản lý khoa học thông báo kết quả chấm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2022cụ thể như sau:

Thông báo 1141/TB-ĐHKTQD

Danh sách đạt giải thưởng Sinh viên NCKH Trường ĐHKTQD năm 2022