Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa 60 và tương đương