Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2020-2021 hệ Chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

————————————–

Số: 541 / ĐHKTQD – QLĐT

V/v công bố lịch thi học kỳ II/2020-2021 hệ CQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

 

– Các Khoa, Viện, Bộ môn

– Các Đơn vị có liên quan

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp hệ chính quy, Nhà trường công bố lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 của các lớp học phần mở cho hệ Chính quy khóa 60, 61. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

Đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và tổ chức các công tác thi theo quy định, quy chế hiện hànhTrong trường hợp Viện, Khoa, Bộ môn không đủ cán bộ coi thi, đề nghị đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (qua Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục) chậm nhất 1 tuần trước ngày thi để Nhà trường bố trí.

Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) tại phòng 211, nhà A1 (gặp thầy Minh) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết (gặp thầy Giang, phòng 211, nhà A1).

Sinh viên có nhu cầu thi bổ sung thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

  1. Theo dõi lịch thi, xác định học phần có nhu cầu thi bổ sung.
  2. Đăng ký lịch thi bổ sung tại đường dẫn: https://tinyurl.com/thibs21819
  3. Đến phòng A1-211 nhận danh sách thi bổ sung sau 03 ngày sau khi đăng ký thành công (không kể thứ 7, chủ nhật).

Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi  lịch thi đề nghị gửi văn bản về Nhà trường qua Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày 05/04/2020 (liên hệ đ/c Phạm Huy Giang, phòng 211, nhà A1, Email: giangph@neu.edu.vn).

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để báo cáo)

– Như kính gửi;

– Lưu: TH, QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

1. Thongbao_lich_thi_HK2_2020-2021_CQ_K60_61.doc

2. Lichthi_HK2_2020_2021_K60_61.xls