Thông báo lộ trình học phí đến năm 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông báo Mức học phí năm học 2016-2017 và dự kiến lộ trình học phí đến năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy. Mời các bạn sinh viên quan tâm, theo dõi.

https://daotao.neu.edu.vn/vi/hoc-phi-hoc-bong/thong-bao-muc-hoc-phi-nam-hoc-2016-2017-va-du-kien-lo-trinh-hoc-phi-den-nam-hoc-2020-2021-he-dai-hoc-chinh-quy-3334