Thông báo v/v tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho sinh viên khóa 64

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc tổ chức tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho sinh viên khóa 64 như sau:

Thông báo về việc tập huấn khai thác sử dụng thư viện cho sv K64

Kế hoạch tập huấn.pdf