Thông báo về việc gia hạn thời hạn Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 1676/KH- ĐHKTQD ngày 14/10/2019 về việc Tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020.
Căn cứ tình hình thực hiện các công trình NCKHSV cấp đơn vị, Phòng Quản lý khoa học đã nắm bắt được tình hình và những khó khăn vướng mắc của sinh viên khi thực hiện nghiên cứu đề tài NCKHSV năm học 2019 – 2020.
Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện tại sinh viên được nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020.
Phòng Quản lý khoa học xin thông báo tới Quý Khoa/Viện về việc gia hạn thời hạn Khoa/Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên, danh sách và đề tài dự thi SVNCKH cấp Trường (các đề tài bắt buộc được chạy turnitin và có xác nhận của giảng viên hướng dẫn đính kèm) và danh sách đề xuất cộng điểm học phần/môn học chuyên ngành dự kiến (qua Phòng Quản lý Khoa học) là từ ngày 11/5/2020 – 15/5/2020.
Kính đề nghị Quý Khoa/Viện đôn đốc, nhắc nhở các giảng viên được phân công hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu đúng tiến độ