Thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020. Nhà trường dự kiến sẽ kết thúc năm học 2019-2020 muộn nhất vào ngày 02/8/2020.

Thông báo chi tiết tại đây