Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/2020)

Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy (đợt tháng 9/2020)

 

Thông báo chi tiết xem tại đây