Thông báo về việc triển khai thu hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên đối tượng chính sách Đợt 2 năm học 2022 – 2023