Thông tin và tài liệu liên quan đến việc triển khai đánh giá Điểm rèn luyện online – học kỳ I năm học 2019-2020.

Thông tin và tài liệu liên quan đến việc triển khai đánh giá ĐRL online học kỳ I năm học 2019-2020.

  1. Thông báo triển khai đánh giá ĐRL online:
    https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/diem-ren-luyen/thong-bao-ve-viec-trien-khai-danh-gia-diem-ren-luyen-online-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
  2. Kế hoạch thực hiện và phụ lục đính kèm:
    https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/diem-ren-luyen/ke-hoach-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-i-nam-hoc-2019-2020
  3. Danh sách ĐRL sinh viên tự đánh giá: Vui lòng xem file đính kèm và sử dụng danh sách cập nhật ngày 07/4/2020.
  4. Danh sách sinh viên chưa đạt yêu cầu v/v Kê khai thông tin, Đăng ký mua BHYT và không đạt Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa K61 (lần 1), làm căn cứ để đánh giá ĐRL cấp Lớp: Vui lòng xem file đính kèm.
  5. Thời gian thực hiện cấp lớp: Từ ngày 7-12/04/2020. Deadline gửi Biên bản họp & DS ĐRL cấp Lớp về Khoa trước 17h00 ngày 13/04/2020 (thứ 2) bằng bản mềm qua Email: hienct@neu.edu.vn c/c Lãnh đạo Khoa. Bản cứng nộp về VPK vào tuần đầu tiên khi có thông báo học tập trung.
  6. Thời gian thực hiện cấp Khoa: Sẽ thông tin tới Thầy, Cô và Ban cán sự lớp khi có lịch

Kính đề nghị Thầy, Cô CVHT hỗ trợ thông báo để sinh viên kịp thời nắm được thông tin và triển khai công việc hiệu quả, đúng tiến độ.