Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2023